O programu

To zásadní, co program přináší do výuky o moderních dějinách je systém a metoda. Pokud vyučující tuto metodu shledá zajímavou a funkční a osvojí si určité její zásady, může jednotlivé kroky realizovat pomocí vlastních metodik, materiálů a výukových strategií, které vyhovují jeho žákům, škole a jemu samému. Metodu programu TTH popisuje schéma na obrázku níže. Jde o jakýsi „sled kroků“, kterými vyučující své žáky a studenty provází, a který jim umožňuje lépe porozumět komplikovaným událostem a obdobím moderních dějin.

Jedinec a společnost

Metoda TTH představuje cestu, která vtáhne každého žáka a studenta do událostí „velké historie“ jakoby mimoděk. Začíná zkoumáním osobní identity každého jednotlivce, skutečnostmi, které tuto identitu formují a definují nejen jeho místo ve světě, ale také do značné míry jeho chování a rozhodování se v běžných životních situacích.

My a oni

Cesta pokračuje studiem principů a zákonitostí, podle kterých vznikají skupiny a společnosti (např. národy). Žáci a studenti zkoumají, jak tyto skupiny vnímají sama sebe, své členy, resp. ne-členy a co z toho může vyplývat v souvislosti s jejich právy a povinnostmi.

Historická studie

V historické studii, kterou pokračuje, dochází teprve k analýze historických událostí. Zaměřujeme se zejména na chování jednotlivců a skupin v situacích volby a rozhodnutí. Sledujeme a snažíme se pojmenovávat skutečnosti, které vedou člověka k poslušnosti, lhostejnosti, agresivitě, ale také k účasti, angažovanosti, statečnosti, odboji nebo k roli zachránce.

Vyrovnávání s bolestnou minulostí

Typické a zásadní pro program TTH je to, že historickou studií celý proces nekončí. S žáky a studenty pokračujeme dál v cestě objevování našeho místa a role v dějinách. V případě, že historická studie zkoumá traumatickou událost, následují velmi důležité otázky soudu, historické paměti a historického odkazu, vyrovnání a vyrovnávání se s historií. Žáci a studenti objevují skutečný význam takových pojmů, jako jsou vina, odpovědnost, soud a trest a přemýšlejí o tom, co tyto pojmy znamenají v dnešním světě.

Rozhodnutí angažovat se

V posledním zastavení, které nazýváme „rozhodnutí angažovat se“ se žáci a studenti zaměřují na to, jak se poznání a pochopení minulosti může promítnout do vnímání problémů dneška. Na příbězích ze současnosti poznávají, jak obyčejní lidé dnes a denně svými volbami a rozhodnutími utvářejí historii. Žáci a studenti začínají chápat, že i oni sami mají moc utvářet dějiny. Zjišťují, co to znamená být občanem demokratického státu, tedy zabývat se svými právy a odpovědností a pokusit se tak spoluvytvářet humánnější svět.